Суша немилице бере кукуруз и соју

Због ве­ли­ке су­ше ове је­се­ни има­ће­мо ис­под про­сеч­них при­но­са ку­ку­ру­за и со­је. На по­ло­ви­ни њи­ва ку­ку­ру­за уоп­ште не­ће би­ти, а на дру­гој по­ло­ви­ни род ће би­ти од не­ко­ли­ко сто­ти­на ки­ло­гра­ма до две, три то­не по хек­та­ру.
2
Фото: Дневник/ Р. Хаџић

И со­ја те­шко под­но­си ви­со­ке днев­не тем­па­ту­ре без па­да­ви­на, а зна се да уља­ри­ца во­ли ки­ши и да јој вла­жна кли­ма нај­ви­ше го­ди да на­пре­ду­је .

Др Во­јин Ђу­кић са На­уч­ног ин­сти­ту­та за ра­тар­ство и по­вр­тар­ство ка­же за “Днев­ник” да кли­ма ове го­ди­не ли­чи на 2012. го­ди­ну, ка­да је би­ло та­ко­ђе су­шно вре­ме и со­је би­ло ма­ло из­над то­не по хек­та­ру.

Сва­ки но­ви дан без ки­ше за со­ју пред­ста­вља уда­рац од ко­га се не мо­же опо­ра­ви­ти та­ман и да стиг­ну па­да­ви­не. Из­ве­сно је да на пар­це­ла­ма где су се­ја­не ра­не сор­те усе­ва не­ће би­ти ове го­ди­не. На тим њи­ва­ма по­љо­при­вед­ни­ци већ пре­о­ра­ва­ју со­ју – ис­та­као је др Ђу­кић. На­вео је да је у по­је­ди­ним под­руч­ји­ма и би­ло ки­ше и уко­ли­ко је се­ја­на со­ја ко­ја се ка­сни­је до­се­ва има из­гле­да да со­је и бу­де на не­ким њи­ва­ма. До­ду­ше, и на тим њи­ва­ма при­но­си ће би­ти ни­жи од про­сеч­них

Ки­ша ко­је је то­ком ви­кен­да би­ло у по­је­ди­ним де­ло­ви­ма По­кра­ји­не за­ка­сни­ла је и не­ће уоп­ште по­пра­ви­ти ста­ње је­се­њих ку­лу­тра.

- Си­ту­а­ци­ја у по­љо­при­вре­ди због су­ше је за­бри­ња­ва­ју­ћа. По­љо­при­вред­ни­ке бри­не ка­ко ће по­кри­ти про­лећ­не тро­шко­ве се­тве ку­ку­ру­за и со­је и при­пре­ми­ти се за је­се­ње се­ја­ње пше­ни­це и уља­не ре­пи­це – ка­зао је за “Днев­ник” по­љо­при­вред­ник из Ки­са­ча Вла­ди­мир Фран­ци­ста. – У со­ји не­ма зр­на ,али је си­гур­но да је ра­та­ри не­ће оста­ви­ти на њи­ва­ма, већ уло­жи­ти но­вац и труд и ком­бај­ни­ма про­ћи дуж ре­до­ва. За ра­ли­ку од со­је у ку­ку­ру­зу, бар у око­ли­ни Но­вог Са­да има зр­на, до­ду­ше сит­но је, а кли­по­ви ма­ли.

Ра­тар са Че­не­ја у бли­зи­ни Но­вог Са­да Аца Ле­тић ка­же да ће ве­ли­ке вру­ћи­не до­при­не­ти да за де­се­так да­на кре­не же­тва ра­них сор­ти со­је, али да при­но­си не­ће би­ти ни 30 од­сто од про­сеч­них.

– Со­ја је из­го­ре­ла, а зе­мља ис­пу­ца­ла, род ће ће би­ти де­сет­ко­ван, ако бу­де не­ко­ли­ко сто­ти­на ки­ло­гра­ма зр­на по хек­тру, би­ће до­бро. И ку­ку­руз је лош, има “клип­чи­ћа”, а зр­на су рет­ка – ка­зао је Ле­тић.

У оп­шти­не Жи­ти­ште по­љо­при­вред­ни­ци су по­че­ли да си­ли­ра­ју ку­ку­руз, а рет­ки ко­ји су ку­ку­руз на­вод­ња­ва­ли оче­ку­ју при­но­се од по­ла то­не до три по хек­та­ру.

- Ко има круп­не сто­ке, има­ће не­ка­ву ко­ри­сти од ста­бла ку­ку­ру­за јер ће бар има­ти хра­ну за го­ве­да – ка­зао је ра­тар из Тор­ка, под­руч­је оп­шти­не Жи­ти­ште, Ђор­ђе Ми­ло­тин.


Же­тва сун­цо­кре­та са­мо што ни­је по­че­ла

Ра­та­ри из Ба­на­та где се нај­ви­ше се­је сун­цо­крет на­ја­вљу­ју да би же­тва тре­ба­ла на по­је­ди­ним њи­ва­ма да кре­не сре­ди­ном ове сед­ми­це. Ма­да сун­цо­крет до­бро под­но­си су­шу, због ви­со­ких днев­них тем­пе­ра­ту­ра ра­ни­је је за­вр­шио ве­ге­та­ци­ју.

- Сун­цо­крет је на под­руч­ју Гра­да Пан­че­ва у со­лид­ном ста­њу и по­љо­при­вред­ни­ци ће ра­не сор­те кре­ну­ти да жа­њу за не­ко­ли­ко да­на – ка­зао је ра­тар Ве­цел Пе­јов из Ива­но­ва. - Ко­ли­ко ће би­ти сун­цо­кре­та те­шко је ре­ћи, ни ор­јен­та­ци­о­но не зна­мо ви­си­ну при­но­са, а ни це­ну .Ви­ди­мо да је зр­но сит­но и да су их ја­та чво­ра­ка ра­до је­ла, а од ових пти­ца сун­цо­крет као и сва­ке го­ди­не ни­смо успе­ва­ли да са­чу­ва­мо - ка­зао је Пе­јов.


Он је јед­но вре­ме док је би­ло во­де у ка­на­лу на­вод­ња­вао ку­ку­руз, па ће га оста­ви­ти до же­тве, али не оче­ку­је ве­ли­ке при­но­се.

- Они ко­ји су ус­пе­ли да на­вод­ња­ва­ју ку­ку­руз два три пу­та мо­гу оче­ки­ва­ти још не­ка­кав род, та­ман да ис­пла­те тро­шко­ве се­тве – ка­зао је Ми­ло­тин.

По ње­го­вим ре­чи­ма, по­треб­но је бар 150 до 200 ли­та­ра ки­ше по ква­драт­ном ме­тру. Уко­ли­ко она из­о­ста­не до 15. сеп­тем­бра, Ми­ло­тин ка­же да не вре­ди при­пре­ма­ти зе­мљи­ште за се­тву уља­не ре­пи­це и пше­ни­це.

- Су­ша је то­ли­ко ве­ли­ка да се не ис­пла­ти ни­шта ра­ди­ти у ата­ру , због ску­пог го­ри­ва не тре­ба по­кре­та­ти по­љо­при­вред­ну мех­ни­за­ци­ју ни­ти ку­по­ва­ти ре­по­ма­те­ри­јал за је­се­њу се­тву – ка­зао је Ми­ло­тин.

По­себ­но је под­ву­као да због ве­ли­ке су­ше ра­та­ри тре­ба да бу­ду осло­бо­ђе­ни пла­ћа­ња вод­ног до­при­но­са. -Ка­на­ли су пре­су­ши­ли и ни­смо има­ли ода­кле да цр­пи­но во­ду за на­вод­ња­ва­ње, па би за­то ове го­ди­не тре­ба­ли да бу­де­мо осло­бо­ђе­ни овог тро­шка – ка­зао је Ми­ло­тин.

З. Де­лић

Фо­то.Р. Хаџић

EUR/RSD 117.3179
Најновије вести