Конкурс за пошумљавање Војводине, обезбеђено 155 милиона за храст, багрем, четинаре

У току је конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буyетског фонда за шуме АП Војводине за 2022. годину, за који је Покрајински секретаријат за пољопривреду обезбедио 155 милиона динара.
Sume u Vojvodini
Фото: Дневник/Р. Хаџић

Циљ конкурса је повећање шумовитости АП Војводине, побољшање стања шума, унапређивање отворености шума и унапређивање расадничке производње.

За пошумљавање - подизање нових шума предвиђено је до 60.000.000 динара и то за пошумљавање тврдим и племенитим лишћарима планирано је до 220.000 динара по хектару; за пошумљавање меким лишћарима и четинарима је предвиђено до 180.000 динара по хектару и за пошумљавање багремом до 140.000 динара по хектару.

Новац се даје и за пошумљавање необраслог шумског земљишта, пољопривредног земљишта у складу са Законом о пољопривредном земљишту и другог земљишта на којем је дозвољено пошумљавање.

За мелиорацију деградираних шума обезбеђено је до 35.000.000 динара по максималној јединичној цени до 150.000 динара по хектару.

Унапређивање отворености шума финансираће се изградња и реконструкција шумских путева у укупном износу до 20.000.000 динара. За изградњу шумских путева (И и ИИ фаза према Правилнику РС) предвиђено је до 4.000.000 динара по километру; а за реконструкцију шумских путева (према Правилнику РС) до 2.500.000 динара по километру; новац се даје и за изградњу тврдих шумских путева (И и ИИ фаза фаза према Правилнику РС) и реконструкцију шумских путева (према Правилнику РС), који су у функцији газдовања.


Рокови април и август

За подстицаје ради изградње путева у шумама и унапређење расадничарске производње треба конкурисати до 29. априла. Пријаве за новац за подизање нових шума и мелорацију треба слати до 31. августа.


За унапређивање расадничке производње планирано је до 40.000.000 динара. Средства се додељују за унапређивање расадничке произодње финансирањем набавке опреме за производњу шумског садног материјала (на пример: набавка машина, уређаја и опреме за рад, заливни системи, изградња и опремање објеката који служе за производњу садног материјала, увођење нове технологије и друга опрема коју комисија оцени као прихватљиву за расадничку производњу и слично).

Право да учествују на конкурсу имају правна лица која за пошумљавање државног земљишта имају право газдовања ,а за пошумљавање земљишта у својини физичких лица имају обезбеђен садни материјал произведен у шумском расаднику регистрованом у складу са законом којим се уређује шумски репродуктивни материјал и који имају уговор о испоруци садница, извођењу пошумљавања и спровођењу мера неге са физичким лицем – власником земљишта на територији АП Војводине.

Подносиоци пријава могу конкурисати за средства ако до сада нису добијали буyетски новац за исту намену на истој локацији и ако немају неизмирених или нерегулисаних обавеза по програмима и уговорима из претходних година.

Пријаве се могу поднети поштом у затвореној коверти с назнаком Конкурс за Буyетски фонд за шуме 2022” на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или лично у писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе на истој адреси (радним даном од 9 до 14 часова).

Документација: пријава на конкурс и пратећи обрасци се предају у штампаном и електронском облику, а остала документација у штампаном облику.

Документација у електронском облику предаје се у Еyцел-формату на приложеном ЦД-у или на мејл адресу nenad­.radosavqe­vic@vo­jv­odi­na.gov.rs, а према упутству које је дато уз обрасце објављене са овим конкурсом на сајту Секретаријата.

Додатне информације могу се добити на телефон: 021/488-1852.

З. Делић

EUR/RSD 117.3357
Најновије вести