Домаћи кромпир и фабрика помфрита из Каћа, лек против увоза

Пом­фри­та из Ка­ћа има по ре­сто­ра­ни­ма, хо­те­ли­ма, ки­о­сци­ма бр­зе хра­не и ве­ли­ким тр­го­вач­ким лан­ци­ма и по том про­из­во­ду је фа­бри­ка "Пет фри­ес" је­дин­стве­на у на­шој зе­мљи.
1
Фото: С. Шушњевић

Фа­бри­ка је по­че­ла да ра­ди то­ком епи­де­ми­је ко­ро­на­ви­ру­са пре три го­ди­не и ус­пе­ла је да се одр­жи у те­шком при­вред­ном оку­же­њу, ка­да уго­сти­тељ­ски објек­ти ни­су ра­ди­ли.

Пред­у­зет­ник Ди­ми­три­је Пе­тро­вић из Ка­ћа је на иде­ју да се ба­ви про­из­вод­њом пом­фрит до­шао раз­ми­шља­ју­ћи шта би мо­гао да му бу­де би­знис, али и ис­пи­ти­ва­ња тр­жи­шта, ка­да је са­знао да до­ма­ћег пом­фри­та на ов­да­шњем тр­жи­шту не­ма, већ да се уво­зи.

Про­из­вод­ну ли­ни­ју ку­пио је у Ки­ни по ни­жој це­ни не­го што ко­шта у Европ­ској уни­ји. То­ком епи­де­ми­је ко­ро­на­ви­ру­са, ка­да је ма­ле­те­не све би­ло за­тво­ре­но у Ки­ни, у два кон­теј­не­ра до­био је про­из­вод­ну ли­ни­ју и уз по­моћ на­шег тех­но­ло­га ус­пео да је оспо­со­би за рад.

- Кром­пир се пе­ре, љу­шти се­че, опет пе­ре, блан­ши­ра у вре­лој во­ди, су­ши и у фри­те­зи пе­че, а он­да на ми­нус 40 сте­пе­ни иде на ду­бо­ко за­мр­за­ва­ње - ка­же Пе­тро­вић и на­во­ди да "пет" у на­зи­ву фир­ме, уства­ри, пред­ста­вља по­че­так ње­го­вог пре­зи­ме­на.

Ове го­ди­не имао је кром­пи­ра на осам хек­та­ра, а про­из­во­дио је у ко­о­пе­ра­ци­ји с По­љо­при­вред­ном за­дру­гом у Ка­ћу. По ње­го­вим ре­чи­ма, до­го­ди­не ће кром­пир се­ја­ти на дул­по ве­ћој по­вр­ши­ни, али ће про­из­вод­њу ра­ди­ти сам.

- За­по­сли­ћу трак­то­ри­сту ко­ји ће ујед­но во­ди­ти ра­чу­на и о за­ли­ва­њу по­вр­ћа - на­во­ди Пе­тро­вић и до­да­је да са­да има пет за­по­сле­них, али да је у по­сао укљу­че­на це­ла по­ро­ди­ца и да му је су­пру­га нај­ве­ћи осло­нац јер за­јед­нич­ким сна­га­ма раз­ви­ја­ју по­сао.

Он је ис­та­као да је про­бао 50 вр­ста кром­пи­ра, а ода­брао две сор­те, али ко­ји кром­пир се­је и пра­ви пом­фрит не от­кри­ва јер је то по­слов­на тај­на. По ње­го­вим ре­чи­ма, у за­ви­сно­сти од ква­ли­те­та кром­пи­ра, за ки­ло­грам пом­фри­та по­треб­но је од 1,8 до 2,2 ки­ло­гра­ма кром­пи­ра.

- Се­ме ку­пу­јем у Хо­лан­ди­ји, а то чи­ни 70 од­сто тро­шко­ва у овој про­из­вод­њи - на­гла­ша­ва Пе­тро­вић и до­да­је да пом­фрит пра­ви са­мо од до­ма­ћег кром­пи­ра - свог и од ов­да­шњих по­вр­та­ра.

Пе­тро­вић пла­ни­ра да од љу­ски кром­пи­ра про­из­во­ди сточ­ни хра­ну, да скроб из кром­пи­ра ко­ри­сти у про­звод­њи вот­ке, по­кре­не про­из­вод­њу пи­реа, пра­ви за­чи­ње­не кри­шке кром­пи­ра за сач и ку­пи про­точ­ни ту­нел за ду­бо­ко за­мр­за­ва­ње.

- До са­да сам до­би­јао под­сти­ца­је од По­кра­ји­не и Ре­пу­бли­ке за­хва­љу­ју­ћи ко­ји­ма сам ре­ла­тив­но бр­зо обез­бе­дио све што ми је по­треб­но од ма­ши­на. На­ме­ра­вам и да­ље да кон­ку­ри­шем за суб­вен­ци­је јер се др­жа­ва за­и­ста тру­ди и по­ма­же. Тре­ба са­мо зна­ти то ко­ри­сти­ти и би­ти за­хва­лан на сва­ком ди­на­ру - ка­зао је Пе­тро­вић.

Ра­де­ћи овај би­знис Пе­тро­вић је пу­но пу­то­вао по сај­мо­ви­ма у ино­стран­ству и упо­знао се с тех­но­ло­ги­јом про­из­вод­ње и пре­ра­де кром­пи­ра, а све вре­ме пра­ти це­нов­на кре­та­ња кром­пи­ра на свет­ском тр­жи­шту.

- Са­мо је код нас кром­пир нај­ску­пљи ка­да се ва­ди, а нај­јеф­ти­ни­ји то­ком зи­ме. У Хо­лан­ди­ји и Бел­ги­ји, зе­мља­ма ко­је су ли­де­ри у овој про­из­вод­њи у се­зо­ни ва­ђе­ња кром­пир је нај­јеф­ти­ни­ји, а ка­да кре­не да се скла­ди­шти це­на иде на­ви­ше. Код нас, по­што по­вр­та­ри не­ма­ју аде­кват­на скла­ди­шта, то­ком зи­ме про­да­ју кром­пир буд­за­што да би га се осло­бо­ди­ли јер по­чи­ње да им се ква­ри - ис­ти­че Пе­тро­вић.

З. Де­лић

Фо­то. С.Шу­шње­вић

 

ОКВИР :

Уво­зи­мо 25.000 то­на пом­фри­та

Ди­ми­три­је Пе­тро­вић сма­тра да би тре­ба­ло огра­ни­чи­ти увоз пом­фри­та јер се са­да ку­пу­је без ца­ри­не 25.000 то­на го­ди­шње.

- По­треб­но је од­ре­ди­ти кво­те ко­ли­ко го­ди­шње мо­же да се уве­зе пом­фри­та. Ве­ли­ки тр­го­вач­ки лан­ци су нај­ве­ћи уво­зни­ци и дик­ти­ра­ју це­не - на­гла­ша­ва Пе­тро­вић и да­да­је да ки­ло­грам по­фри­та ко­шта од 130 ди­на­ра па на­ви­ше без ПДВ-а.

 

EUR/RSD 117.2860
Најновије вести