Први на ред за порез стижу паушалци, па естрада

Пореска управа објавила је месечни календар за новембар, а већ данас  истиче рок за подношење захтева за паушално опорезивање за 2022.
porez
Фото: Tanjug (video arhiva)

Саопштено је да је до 1. новембра рок и за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене зараде за септембар 2021. Послодавац је дужан да доприносе обрачуна и уплати истовремено са исплатом зараде, разлике зараде или уговорене накнаде за привремене и повремене послове. Наведено је да уколико не исплати зараду до последњег дана у текућем за претходни месец, послодавац је дужан да најкасније до тог рока обрачуна и уплати доприносе за претходни месец на најнижу месечну основицу доприноса. У супротном, надлежна организациона јединица ПУ обрачунава доприносе у име и за рачун послодавца.

Рок за достављање обавештења о закључним уговорима по основу естрадних програма у претходном месецу је 5. новембар, а исплатиоци прихода дужни су да доставе пријаву и обавештење за уговоре закључене у претходном месецу. Обавештења се подносе на обрасцу обрачуна средстава у здравственим установама (ОЗУ), а уз њих је потребно да се поднесу и копије свих закључених уговора у претходном месецу.

У саопштењу је наводи да је подношење пореске пријаве и плаћање пореза на премије неживотних осигурања (ПП-ППНО) за претходни месец до 10. новембра, а порески обвезник пореза на премије неживотног осигурања је друштво за осигурање. Пријаве се подносе на обрасцу ПП-ППНО, без обзира да ли постоји обавеза плаћања за тај месец.

Најављено је да плаћање аконтације пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за претходни месец траје до 15. новембра. Предузетник који води пословне књиге месечну аконтацију пореза плаћа у року од 15 дана по истеку сваког месеца на основу поднете пореске пријаве ППДГ-1С. Предузетник који порез плаћа на паушално утврђен приход, аконтацију пореза плаћа у року од 15 дана по истеку сваког месеца на основу решења Пореске управе.


Свештеници и уметници

Плаћање доприноса за свештенике и верске службенике, за домаће држављане запослене у иностранству и за иностране пензионере за претходни месец могуће је, такође, до 15. новембра. Обвезници доприноса за ову категорију плаћају месечну аконтацију доприноса за обавезно социјално осигурање у року од 15 дана по истеку месеца на основу решења ПУ.

До 15. новембра је и плаћање доприноса за самосталне уметнике за четврти квартал 2021, а они плаћају тромесечну аконтацију доприноса за обавезно социјално осигурање на основу решења ПУ. Исти рок је и за плаћање доприноса за пољопривреднике за четврти квартал 2021. године за тромесечну аконацију доприноса за социјално осигурање.


Рок 15. новембар је и за подношење пореске пријаве и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање (ПП ОД-О) за осниваче, односно чланове привредног друштва за претходни месец, а пријава се поноси на обрасцу ПП ОД-О-а.

До краја прве половине месеца подносе се пореске пријаве и плаћање ПДВ-а за претходни месец, а обвезници који су се евидентирали за ПДВ и којима је порески период календарски месец, дужни су да поднесу пореску пријаву ПП ПДВ и плате обрачунати ПДВ у року од 15 дана по истеку месеца. Такође, обвезник ПДВ-а доставља надлежном пореском органу, уз пореску пријаву, ПДВ и образац ПИД ПДВ 1- претежни извоз добара у иностранство за претходни месец, ако је у том месецу испунио један од критеријума да постане обвезник ПДВ-а, који претежно врши промет добара у иностранство.

Плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец траје до 15. новембра.

Пореска управа најављује да се до 15 новемра плаћају и обрачунате акцизе за период од 16. до краја претходног месеца, где је обвезник акцизе дужан да обрачунату акцизу уплати најкасније 15. дана у месецу, за износ акцизе обрачунат за период од 16. до краја претходног месеца.  

EUR/RSD 117.4598
Најновије вести