Нови подстицаји за стране осниваче стартапова

БЕОГРАД: Влада Србије донела је на прошлој седници Уредбу о критеријумима за одредивање категорија странаца и онима којима се привремени боравак у Србији може одобрити независно од основа за одобрење привременог боравка.
kancelarija posao
Фото: pixabay.com

Том уредбом су дефинисани критеријуми за одобравање боравка у Србији за иностране осниваче иновативних стартапова, особе са високошколском спремом које желе да се запосле у Србији, као и за приватне инвеститоре.

Како је саопштено након седнице, Србија на тај начин наставља да подиже атрактивност свог пословног окружења у међународним оквирима, како би најквалитетније идеје из целог света могле да се развијају у Србији, а након што је недавно увела пореске подстицаје за запошљавање странаца који су потребни домаћој привреди.

Привремени боравак, независно од основа за одобрење привременог боравка прописаних одредбама Закона о странцима, а у складу са овом уредбом, може се одобрити странцима који су у Србији основали привредно друштво ција је иновациона делатност препозната (потврђена) од регистрованог научно технолошког парка, чији је један од оснивача Србија, аутономна покрајина, град Београд или јединица локалне самоуправе (тзв. "startup").

Такође, привремени боравак омогућује се странцима који улажу у већ регистровано привредно друштво у Србији, односно у делатност тог друштва улагањем у основна материјална и нематеријална средства (инвеститор) и странцима који поседују решење о професионалном признавању високошколске исправе издато од стране надлежног органа Србије (тзв. "таленат").

Приликом подношења захтева за одобрење првог привременог боравка у Србији, странац надлежном органу, поред општих услова за одобрење привременог боравка прописаних Законом о странцима, као доказ о оправданости захтева, прилаже, у зависности од категорије, још један од докумената.

Међу документима које може приложити је потврда од регистрованог научно- технолошког парка, да је делатност привредног друштва које је основао у Србији препозната као иновациона делатност.

Такође, може приложити потврду или извод о поседовању средстава на рачуну банке која је регистрована у Србији у висини од минимум 50.000 евра или решење о професионалном признавању високошколске исправе издато од надлежног органа.

Приликом подношења захтева за продужење привременог боравка странац надлежном органу поред општих услова за одобрење привременог боравка прописаних Законом о странцима, као доказ о оправданости захтева за продужење, прилаже, у зависности од категорије, и један од следећих докумената:

- доказ да је у периоду важења претходно одобреног привременог боравка са једним или више држављана Србије засновао радни однос на период који је дужи од периода на који се тражи продужење привременог боравка,

- доказ да је у периоду важења претходно важећег привременог боравка привредно друштво које је основао за иновациону делатност остварило пословни приход у минималном износу од 1.000.000 динара, односно документ издат од Научно технолошког парка, којим се потврдује да се привредно друштво које је странац основао у Србији и даље активно бави иновационом делатношћу.

Такође, може да приложи доказ о уплати новчаног улога у основни капитал већ регистрованог привредног друштва у износу од минимум 5.000 евра или уговор о раду, уговор о делу или други уговор којим се доказује радно ангажовање страног држављанина у Србији у складу са прописима о раду, односно извод о регистрацији правног лица у Србији у периоду важења претходно важећег привременог боравка, чији је страни држављанин један од оснивача.

Странцима којима се привремени боравак одобрава или продужава у складу са овом уредбом радна дозвола издаје се у складу са прописима који уређују област запошљавања странаца.

Привредмени боравак се може одобрити на шест месеци, годину дана, и може се продужити још годину.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", односно 22. фебруара.

EUR/RSD 117.5020
Најновије вести