Куповина службених аутомобила само уз дебело образложење

Влада Србије утврдила је смернице за јавна предузећа у наредној, 2019. години, али и 2020. и 2021.
vlada srbije
Фото: Youtube Printscreen

Тако ће јавна предузећа морати да у припреми свог годишњег плана пословања у 2019. години, односно трогодишњем програму пословања до 2021, полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе Србије, што значи да ће им бити ограничен трошковник и да ће све намере за трошење пара које добијају из буyета морати добро образложити, а она јавна предузећа која буду имала губитке неће моћи да буду нити спонзори нити донатори.

Влада Србије од јавних предузећа траже да већ сада дају визију и мисију за наредну годину, да имају стратешка документа, просторне планове, законе и подзаконе, као и интерна акта која примењују у свом пословању, затим да сачине дугорочни и средњорочни план пословања и развоја, организациону шему. У извештају за ову годину морају навести процењени физички обим активности, биланс стања, анализу остварених индикатора пословања, разлоге одступања у односу на план, активности спроведене за унапређење процеса пословања, затим активности у области корпоративног управљања.

У плану за наредну годину јавна предузећа морају приказати своје циљеве, који треба да буду мерљиви, временски уоквирени, реални, одређени и достижни, затим кључне активности, анализу тржишта, ризике у пословању и план управљања њима и планове у циљу унапређења корпоративног управљања.

Јавна предузећа мораће у наредној години детаљно образложити намену новца из буџета, структуру прихода и расхода, навести елементе за целовито сагледавање цене производа и услуга, али и унапред навести своту која се планира за службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и ону планирану за стручна усавршавања.

Такође, по смерницама које је усвојила Влада Србије, јавна предузећа морају сачинити план начина расподеле добити, односно планирани начин покрића губитака. Уколико буду пословала с добитком у овој години, у плану за 2019. морају навести како ће он бити распоређен, али и приказати начин на који је добит утрошена у протекле четири године.

Влада Србије од јавних предузећа тражи да у плану за наредну годину наведу зараде и запошљавање, и то тако што ће приказати структуру запослених – квалификациону, старосну и полну, као и дужину радног односа. Треба да прикажу и слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање, уколико га планирају. У плану за наредну годину мора бити израчуната сума за зараде планирана искључиво у складу с финансијским планом државе, накнаде председнику и члановима надзорног одбора.

Такође, јавна предузећа морају у плану за наредну годину навести потребну кредитну задуженост, али и планиране јавне набавке. У смерницама се напомиње рационално планирање набавке службених возила, уз навођење врсте, основних карактеристика возила, процењене вредности набавке, као и образложење због чега је набавка неопходна.

Љ. Малешевић

 

 

Губитници немају право на спонзорство и донације

У програму за наредне три године јавна предузећа морају навести план капиталних улагања и инвестиција, али и образложити оне које су већ започете. Новац за спонзорства, донације, хуманитарне и спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду могу планирати највише до нивоа који је био ове године, с тим што она јавна предузећа која послују с губитком немају право на то.

 

У плану за наредну годину јавна предузећа морају приказати своје циљеве, који треба да буду мерљиви, временски уоквирени, реални

EUR/RSD 117.5576
Најновије вести