Сунчано и топло

НО­ВИ САД: Сун­ча­ни пе­ри­о­ди уз днев­ни раз­вој обла­ка са ма­лом шан­сом за крат­ко­трај­ни ло­кал­ни пљу­сак по­под­не. Ве­тар слаб до уме­рен ју­го­и­сточ­ни. При­ти­сак ма­ло из­над нор­ма­ле. Ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра 12, мак­си­мал­на до 25 сте­пе­ни. Уве­че су­во.
1
Фото: Ilustracija/pixabay.com

ВОЈ­ВО­ДИ­НА: Ду­жи сун­ча­ни пе­ри­о­ди уз днев­ни раз­вој обла­ка са ма­лом шан­сом за по­не­ки крат­ко­трај­ни ло­кал­ни пљу­сак са гр­мља­ви­ном. Ве­тар слаб до уме­рен ис­точ­ни и ју­го­и­сточ­ни, у ју­жном Ба­на­ту по­вре­ме­но по­ја­чан. При­ти­сак ма­ло из­над нор­ма­ле. Ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра 10, а мак­си­мал­на 26 сте­пе­ни. Уве­че је мо­гу­ћа крат­ко­трај­на ки­ша по­не­где на за­па­ду.

СР­БИ­ЈА: Сун­ча­ни пе­ри­о­ди уз днев­ни раз­вој обла­ка са по­вре­ме­ном ки­шом и крат­ко­трај­ним ло­кал­ним пљу­ско­ви­ма са гр­мља­ви­ном. Ве­ћа шан­са за пљу­ско­ве је у за­пад­ној, цен­трал­ној и ју­жној Ср­би­ји, а ви­ше сун­ча­них са­ти би­ће на се­ве­ру уз ма­њу шан­су за ки­шу. Ве­тар слаб до уме­рен ис­точ­ни и ју­го­и­сточ­ни, у ју­жном Ба­на­ту по­вре­ме­но по­ја­чан. При­ти­сак ма­ло из­над нор­ма­ле. Ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра 10, а мак­си­мал­на до 26 сте­пе­ни. Уве­че је мо­гу­ћа крат­ко­трај­на ки­ша по­не­где на за­па­ду.

НА­РЕД­НИХ ДА­НА: У по­не­де­љак то­пли­је и спар­но са ду­жим сун­ча­ним пе­ри­о­ди­ма у ве­ћем де­лу да­на, а по­под­не не­ста­бил­но са раз­во­јем обла­ка уз по­вре­ме­ну ки­шу и крат­ко­трај­не ло­кал­не пљу­ско­ве са гр­мља­ви­ном, нај­пре на за­па­ду и ју­гу Ср­би­је. Мо­гу­ће су и ло­кал­не не­по­го­де са гра­дом. Ки­ша и пљу­ско­ви се оче­ку­ју и уве­че и у но­ћи ка утор­ку. Ве­тар слаб ис­точ­ни и ју­го­и­сточ­ни. При­ти­сак ма­ло из­над нор­ма­ле. Ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра 12, а мак­си­мал­на до 28 сте­пе­ни. Уве­че се пљу­ско­ви ши­ре са ју­го­за­па­да ка се­ве­ру и ис­то­ку Ср­би­је. Од утор­ка до кра­ја иду­ће сед­ми­це се на­ста­вља про­мен­љи­во и не­ста­бил­но вре­ме са сме­ном сун­ча­них и облач­них пе­ри­о­да и крат­ко­трај­ном ки­шом и ло­кал­ним пљу­ско­ви­ма.

EUR/RSD 117.1996
Најновије вести