Сунчани периоди са ма­ло обла­ка

НО­ВИ САД: Сун­ча­ни пе­ри­о­ди са ма­ло обла­ка и то­пло за ово до­ба го­ди­не. Ве­тар слаб до уме­рен ју­го­и­сточ­ни. При­ти­сак из­над нор­ма­ле. Ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра 6, а мак­си­мал­на до 20 сте­пе­ни.
jesen lisce
Фото: pixabay.com

ВОЈ­ВО­ДИ­НА: Сун­ча­ни пе­ри­о­ди са ма­ло обла­ка и то­пло вре­ме за ово до­ба го­ди­не. Ве­тар уме­рен ју­го­и­сточ­ни, у ју­жном Ба­на­ту по­под­не и кра­јем да­на по­ја­чан. При­ти­сак из­над нор­ма­ле. Ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра 4, а мак­си­мал­на 21 сте­пен.

СР­БИ­ЈА: Ују­тру по­не­где ма­гла у за­пад­ној и ју­жној Ср­би­ји. То­ком да­на пре­те­жно сун­ча­но са ма­ло обла­ка и то­пло за ово до­ба го­ди­не. Ве­тар слаб до уме­рен ју­го­и­сточ­ни, у ју­жном Ба­на­ту кра­јем да­на по­вре­ме­но по­ја­чан. При­ти­сак из­над нор­ма­ле. Ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра 0, а мак­си­мал­на 22 сте­пе­на.

НА­РЕД­НИХ ДА­НА: У уто­рак пре­те­жно сун­ча­но и то­пло за ово до­ба го­ди­не. Са­мо ће у Ти­моч­кој Кра­ји­ни би­ти хлад­ни­је и облач­ни­је вре­ме. Ду­ва­ће уме­рен до по­ја­чан ју­го­и­сточ­ни ве­тар у по­мо­ра­вљу и по­ду­на­вљу. Од сре­де по­сте­пе­но хлад­ни­је.

БИ­О­МЕ­ТЕ­О­РО­ЛО­ШКА ПРОГ­НО­ЗА: Ре­ла­тив­но по­вољ­на би­о­ме­те­о­ро­ло­шка си­ту­а­ци­ја по­го­до­ва­ће ве­ћи­ни хро­нич­них бо­ле­сни­ка. Опрез је нео­п­хо­дан код осо­ба са ва­ри­ра­ју­ћим крв­ним при­ти­ском и пси­хич­ким те­го­ба­ма. Мо­гу­ће ме­те­о­ро­пат­ске ре­ак­ци­је су про­мен­љи­во рас­по­ло­же­ње и гла­во­бо­ља. У са­о­бра­ћа­ју се са­ве­ту­је до­дат­на па­жња.

EUR/RSD 117.9511
Најновије вести