Но­ви Сад: По­др­шка за очу­ва­ње срп­ских све­ти­ња у Цр­ној Го­ри

У при­су­ству ве­ли­ког бро­ја вер­ни­ка вечерас је, као знак по­др­шке срп­ском на­ро­ду и Срп­ској пра­во­слав­ној цр­кви за очу­ва­ње све­ти­ња у Цр­ној Го­ри, слу­жен мо­ле­бан у Хра­му Ус­пе­ња Пре­све­те Бо­го­ро­ди­це у Но­вом Са­ду.
Litija na Trgu slobode  Foto: R. Hadžić
Фото: Литија на Тргу слободе  Фото: Р. Хаџић

 На­кон мо­ли­тве, оку­пље­ни су у ли­ти­ји про­ше­та­ли до Са­бор­не цр­кве.

По­сле ви­ше­не­дељ­них мир­них про­те­ста у Цр­ног Го­ри, гра­ђа­ни ши­ром Ср­би­је, али и Ре­пу­бли­ке Срп­ске и у ино­стран­ству где жи­ви срп­ска ди­ја­спо­ра, оку­пља­ју се да би пру­жи­ли по­др­шку сво­јим су­на­род­ни­ци­ма у тој др­жа­ви.

Фото: Ли­ти­ја у Змај Јовиној Фото: Ј. Вукашиновић

Мир­ни про­те­сти ор­га­ни­зо­ва­ни су на­кон што је у Цр­ној Го­ри усво­јен спор­ни За­кон о сло­бо­ди ве­ро­и­спо­ве­сти, ко­јим се, та­ко­ре­ћи, до­во­ди у пи­та­ње вла­сни­штво над имо­ви­ном СПЦ у тој др­жа­ви.

Скуп у Но­вом Са­ду ор­га­но­зо­ва­ли су Епар­хи­ја Бач­ка и на­ви­ја­чи ФК „Вој­во­ди­на”, као и „Но­во­са­ђа­ни 1989”.

Ј. В.

Фото: Мо­ли­тва у Ус­пен­ској цр­кви Фото: Ј. Вукашиновић
Фото: Литија у Змај Јовиној Фото: Ј. Вукашиновић

 

 

 

 

 

EUR/RSD 117.5492
Најновије вести